2020.04.05 (일)

 • 맑음동두천 3.7℃
 • 맑음강릉 2.9℃
 • 맑음서울 4.1℃
 • 맑음대전 2.6℃
 • 맑음대구 4.4℃
 • 맑음울산 5.1℃
 • 맑음광주 5.8℃
 • 맑음부산 7.1℃
 • 맑음고창 3.4℃
 • 맑음제주 7.8℃
 • 맑음강화 5.0℃
 • 맑음보은 -1.8℃
 • 맑음금산 0.6℃
 • 맑음강진군 4.8℃
 • 맑음경주시 5.0℃
 • 구름조금거제 8.5℃
기상청 제공

제 4과 단어

 


1. gọi(고이) 전화하다, 부르다, gọi điện thoại(고이 디잉 토아이) 전화 걸다

2. như thế nào( *으 테 나오) 어떠냐?
3. viết(빅) 쓰다, viết tên(빅 떤) 이름쓰다, Viết chữ(빅 쩌으) 글짜 쓰다.

4. ngon(응온) 맛있다, Không ngon(컴 응온) 맛없다.
5. hơi(허이) 약간, 공기(자전거 바퀴 바람), Hơi lớn(허이 러엉) 약간 크다

6. chua(쭈어) 시큼하다, sữa chua(쓰어 쭈어) 요쿠르트, sữa(쓰어) 우유

7. thời tiết(터이 띡) 날씨, thời gian(터이 양) 시간

8. mùa(무어) 계절, mưa(므어) 비, mua(무어)사다, Khô(코) 마른, 건조한

9. bảo vệ(바오 베) 보호하다. 경비원

10. cảnh sát(까안 싹) 경찰

11. giao thông(야오 톰) 교통, CSGT교통경찰 약자

12. đèn(댕) 등, bóng đèn(봄 댕) 전구, đen (댕) 검정

13. mất(먹) (시간이) 걸리다, 잃어버리다. Mất thời gian(먹 터이 양) 시간걸림

14. cay (까이) 맵다, Vị cay(비 까이)매운 맛, Cây(까이) 나무

15. vòng vòng(범 범) 빙빙돌다, nói vòng vòng(너이 범 범) 빙빙 돌려 말하다

16. danh thiếp (얀 티입)명함, danh sách (얀 쌋) 명단, danh tiếng(얀 띵)명성

17. tăm (땀) 이쑤시게, Cho tôi tăm (쪼 또이 땀)이쑤시게 주세요, Tám (따암)8

18. trụng(쬼) 데치다, luộc(록) 삶다

19. bỏ(버) 버리다, vào(바오) ~안으로, bỏ vào(버 바오) ~안으로 넣다.
20. rau thơm(라우 터엄) 향채, rau(라우) 야채, thơm(터엄) 향기롭다

21. rách (랏) 찢어진, Bị rách(비 랏) 찢어지다(옷이 낡아서), Xé(쌔) 찢다

22. đổi(도이) 바꾸다, Thay đổi(타이 도이)변화, 바뀌다

23. đầu tiên(다우 띠잉) 처음, đầu(다우) 머리

24. cuối cùng(꾸이 꿈) 마지막

25. cầu nguyện(꺼우 응윙) 기원, 기도

26. mềm(맴) 부드러운, cứng(끄응) 딱딱한

27. tặng(땅) 증정하다, quà(와) 선물, tặng ngay(땅 응아이) 즉시 주다, tặng quà(땅 와) 선물을 주다, quà tặng(와 땅) 선물, ngay(응아이) 즉시

28. tiền lương(띠잉 르응) 월급, Lương(르응)만 쓰기도 함.
29. giỏi(여이) 잘하다, Em giỏi quá(앰 여이 와) 너 참 잘한다!
30. sống(썸) 살다, cuộc sống(꼭 썸) 삶, ăn sống(앙 썸) 생으로 먹다

31. chung cư(쭘 끄으) 아파트, chung(쭘) 공동의, cư dân(끄 영) 주민

32. nước ngoài(느윽 응와이) 외국, nước(느윽) 나라, 물, ngoài(응와이) 바깥

33. thích hợp(텃 헙) 적합하다, phù hợp(포우 헙) 부합하다.
34. với(버이) ~와, ăn với ai?(버이 아이) 누구와 먹니?
35. tập(떱) 연습하다, Phòng tập(펌 떱) 헬쓰실, phòng(펌) 방 36. thể dục(테 욥) 체육, thể thao(테 타오) 스포츠

37. hướng dẫn(흐응 영) 안내하다, Giấy hướng dẫn(야이 흐응 영)사용안내서

38. mài(마이) 갈다(칼 갈다)

39. con dao(껑 야오) 칼, con(껑)은 양사(살아 있는 것에 사용) dao는 예외.
40. chịu(찌우) 담당하다, 책임지다. 부담하다(비용)

41. bảo hành(바오 하안) 애프터서비스, Bảo đảm (바오 다암) 보장하다.
42. mùi(무이) 냄새, có mùi(꺼 무이) 냄새가 난다, Mùi cá(무이 까아)생선냄새

43. thỉnh thoảng(턴 토앙) 가끔, có khi(꺼 키) 때때로, ít khi(잇 키)드물게

44. tương lai(뜨응 라이) 장래

45. tránh(짜안) 피하다, tránh mắt(짜안 막) 눈을 피하다. Anh ơi! tránh một chút(안 어이 짜안 몹 쭙)아저씨 잠깐만 비켜주세요.(길에서)

46. chụp hình(쭙 흔) 사진찍다, chụp hình dùm tôi(쭙 흔 윰 또이)사진좀 찍어주세요!
cấm chụp hình (깜 쭙 흔)사진촬영 금지, hình”헌”과 “흔”의 중간발음

47. lắp đặt (랍 닥) 설치하다, Lắp đặt máy lạnh (랍 닥 마이 란)에어컨을 설치

48. hiền(히잉) 착하다, Xấu(싸우) 나쁜, 못생긴, tốt(똗) 좋다.
49. chăm chỉ(짬 찌) 열심히, Làm việc chăm chỉ(라암 빅 짬 찌)열심히일하다.
50. chỉ(찌) 가리키다, 실, chỉ đường(찌 드응) 길 가르쳐주다.
51. mở(머어) 열다,키다, khóa(콰아) 잠그다, đóng(덤) 닫다, tắt(딱) 끄다

52. tài khoản(따이 콰왕) 계좌.
53. gửi(그이) 보내다, 부치다, Gửi kakao 카카오보내다, gửi tiền저금, 송금하다.
54. rút(룩) 뽑다, rút tiền(룩 띠잉) 출금, máy rút tiền(마이 룩 띠잉)현금인출기

55. nơi(너이) 장소, Bảo quản nơi khô(바오 와앙 너이 코)건조한 곳에 보관

56. tự nhiên(떠으 닝)자연, 자연스럽게, ăn tự nhiên (앙 떠으 니잉)편하게드세요.
다음호에 계속 됩니다...
김영애 서바이벌 베트남어 경제

더보기
푸르덴셜생명, ‘무배당 간편한 달러평생보장보험’ 출시
(굿모닝베트남미디어) 푸르덴셜생명이 유병자와 고연령자 모두 간편 심사를 통해 쉽게 가입하고 달러로 보장받을 수 있는 ‘무배당 간편한 달러평생보장보험’을 지난 1일 출시했다고 밝혔다. ‘무배당 간편한 달러평생보장보험’은 달러를 활용해 보험료 산출 시 연 복리 3.1%의 적용이율로 적립된다. 또한 종신보험 가입이 어려운 암, 고혈압, 당뇨 등 만성질환 유병자도, 고연령자도 상품에 가입할 수 있다. 상품 가입도 간편해졌다. 3개월 내 입원·수술·추가 검사 필요 소견 여부 2년 내 질병 또는 사고로 인한 입원·수술 여부 5년 내 암 진단·입원·수술 여부를 확인하는 ‘3·2·5 조건’에 해당하지 않으면 간편 심사로 가입이 가능하다. 또한 ‘노후소득 선지급’을 통해 가입금액의 5%를 노후소득으로 10년간 선지급 받을 수 있다. ‘노후소득 선지급’이란 노후소득 개시 나이부터 주계약 보험가입금액의 일부를 매년 자동 감액 후 감액에 해당하는 해지환급금을 선지급 받는 기능이다. 이 밖에도 특약을 활용하면 생애 주기에 따라 해지환급금의 전액 또는 일부를 연금으로 전환할 수 있다. 50세가 가입금액을 10만달러(20년납)로 설정할 경우 월 보험료는 여성과 남성 각각 29

문화연예

더보기
‘어서와’ 김명수-신예은,서로의 온기에 기댄 채 잠든‘꿀잠 컷’포착!
(굿모닝베트남미디어) ‘어서와’ 김명수와 신예은이 서로의 따스한 온기에 의지해 달콤한 잠에 빠져 있는, ‘꿀잠 투 샷’이 공개됐다. 지난 2일 밤 10시에 방송된 KBS 2TV 수목드라마 ‘어서와’는 남자로 변하는 고양이와 강아지 같은 여자의 미묘한 반려 로맨스 드라마다. 지난 5,6회 방송 이수 김명수와 신예은의 이름이 나란히 뉴스 토픽에 등극하며 안방극장에 따뜻한 설렘을 배달하고 있다. 무엇보다 김명수와 신예은은 각각 때때로 인간으로 변하는 특별한 고양이 홍조, 사람에게 상처받아도 사람을 사랑하는 웹툰 작가 지망생 김솔아 역을 맡았다. 특히 지난 방송분에서는 홍조와 김솔아가 서로의 마음을 감싸 안는 ‘포옹 엔딩’으로 뜨거운 감동을 끌어냈던 터. 김솔아의 웹툰을 이해하기 위해 한글을 배운 홍조, 자신의 작품을 이해해 준 홍조에게 위로받은 김솔아가 서로를 다독이는 순간이 담겨 뭉클한 떨림을 선사했다. 이와 관련 김명수와 신예은이 분홍빛 침대 속에서 서로의 따스함에 기대어 있는 ‘꿈나라 투 샷’이 포착돼 시선을 집중시키고 있다. 홍조와 김솔아가 작은 침대 위에서 머리를 맞댄 채 잠들어있는 장면. 뒤척이던 홍조가 김솔아를 향해 파고들자, 김솔아는 홍조를